Мярка 311

"Разнообразяване към неземеделски дейности"

Цели на мярката:

  • Насърчаване на предприемаческата инициатива за предлагане на нови продукти, услуги и заетост чрез за разнообразяване към неземеделските дейности на земеделските стопанства на територията на МИГ-Исперих;
  • Насърчаване на развитието на интегриран туризъм на територията на МИГ Исперих;

Максимална субсидия (лв.)

Общи допустими разходи:

Минимум: 6 000 лв.

Максимум: 100 000 лв.

Финансова помощ:

70% от общите допустими разходи

Бюджет по мярката

215 000 лв.

Допустими кандидати

Земеделски производители

Допустими дейности

Инвестиции в материални и нематериални дълготрайни активи (сгради, машини и оборудване, специализирани транспортни средства - нови) и разходи за разработване на маркетингови стратегии, реклама и рекламни материали, разработване на продукти, въвеждане на системи за качество и т.н.,  с цел развитие на неземеделски дейности като:

Развитие на селски туризъм: - Туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите;  Развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за любители на природата – наблюдение на птици, животни, растения и т.н.); Туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически, културен, природен или образователен интерес, и т.н.

Местно занаятчийство:  Занаятчийски дейности (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности).

Развитие на услуги за населението - Грижи за деца, за възрастни хора;

Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по мярка 123 и крайният продукт не е включен в Приложение І на Договора за създаване на ЕО;

Създаване/обновяване или подобрение на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения:

Производство и продажба на възобновяема енергия

График за прием на документи

10.01.2014 г.  -  24.02.2014 г.


Покана за подаване на проекти към Стратегия за местно развитие по Мярка 311 (Процедура 1)

Проекти по тази мярка ще се приемат всеки работен ден от 9.00 ч до 17.30 ч от 10.01.2014 г. до 24.02.2014 г.

Екипът на МИГ – Исперих, ще предоставя  консултации на потенциални кандидати за подготовка на проекти в офиса на МИГ- Исперих на следните дати:

  • 22. 01. 2014 г. от 14:30 до 16:00 ч.
  • 29. 01. 2014 г. от 14:30 до 16:00 ч.
  • 05. 02. 2014 г. от 14:30 до 16:00 ч.

Документи за кандидатстване към  Стратегията:

Необходими документи

 Към документите за кандидатстване трябва да имате попълнена:

Архив:

Покана за подаване на проекти към Стратегия за местно развитие по Мярка 311 (Процедура 1)

Проекти по тази мярка ще се приемат всеки работен ден от 9.00 ч до 17.30 ч от 11.02.2013 г. до 01.04.2013 г.